Hello, welcome to xx kitchen equipment co., LTD
语言选择: ∷ 

无可奈何歌

Release time:2022-11-14 02:23viewed:times
本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 无可奈何兮,白日回头而朱颜颓。少日往而杨家日挟,生者不了兮死者不返。 况乎宠辱丰悴之外物,又何常不十去而一来?去不能扶兮来不能引,无可奈何兮,已焉哉。惟天长而地久,前有漏兮后襄平。嗟吾生之几何,相赠瞬息乎其中。 又如太仓之稊米,委一粒于万钟。不来与道隐士,委化每每,纵心放志,泄泄融融。胡为乎分爱恶于轮回,系忧喜于穷通。 高傲其骨髓,龃龉其心胸。通冰炭以激战,只自苦兮厥辄。 彼造物者,云不来为?此与化者,云不来随?

贝博BALLBET登陆

朝代:唐朝 作者:白居易 无可奈何兮,白日回头而朱颜颓。少日往而杨家日挟,生者不了兮死者不返。

况乎宠辱丰悴之外物,又何常不十去而一来?去不能扶兮来不能引,无可奈何兮,已焉哉。惟天长而地久,前有漏兮后襄平。嗟吾生之几何,相赠瞬息乎其中。

又如太仓之稊米,委一粒于万钟。不来与道隐士,委化每每,纵心放志,泄泄融融。胡为乎分爱恶于轮回,系忧喜于穷通。

高傲其骨髓,龃龉其心胸。通冰炭以激战,只自苦兮厥辄。

彼造物者,云不来为?此与化者,云不来随?或喣或刮起,或丰或衰微,虽千变与万化,委一顺以贯之。为彼何非,为此何是?谁冥此心,梦蝶之子。

何祸非福,何吉非奸?谁约此禅,丧马之翁。俾吾为秋毫之杪,吾亦是非,不知其小;俾吾为泰山之阿,吾亦无馀,不知其多。

是以达人静则颌然与阴合迹,动则浩然与阳同波。委顺而已,孰知其他。时妖命妖,吾其不得已彼何;委妖顺妖,彼亦不得已吾何。

夫两无奈何,然后能冥至顺而通太和。故吾所以饮太和,扣住至顺,而为无可奈何之歌。


本文关键词:贝博BALLBET登陆,无可奈何,歌,朝代,唐朝,作者,白居易

本文来源:贝博BALLBET登陆-www.forwardbanker.com

贝博BALLBET登陆(中国)有限公司Sweep WeChat yards pay attention to us

  • 24-hour hotline0427-69820018

  • The mobile phone12450427416

Copyright © 2021 Central air conditioning co. LTD All rights reserved Address:Guangzhou economic development zone, guangdong province ICP备38499266号-3